جلسه هماهنگی هفته مشاغل

با حضور معاون آموزش متوسطه ، معاون پرورشی ،کارشناس مسئولان متوسطه اول ومقطع هنرستان به همراه کارشناس مشاوره وتعدادی ازمدیران هنرستانها ومدیران متوسطه اول منطقه رباط کریم در هنرستان گلدوزی شهر جدید پرند در روز سه شنبه مورخ۱۴۰۲٫۰۲٫۰۵ بر گزار گردید.

برگزاری نهمین جشنواره خوارزمی

مرحله داوری منطقه ایی دانش آموزان برگزیده مدارس در ۱۳ دبیرخانه جشنواره خوارزمی با حضور ناظران وداوران جشنواره وحضور دانش اموزان برگزیده مدرسه در منطقه رباط کریم برگزار و در حال اجرا می باشد