زبان انگلیسی خرداد1401- بخش گرامر

طرح ارتقا معدل کتبی امتحانات نهایی(امکان)

مدرس: زهرا مهدی زاده

کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه

کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه

مطالب مرتبط :

طرح آمادگی امتحانات نهایی

معرفی هنرستان های شهرستان رباط کریم

با 35 هنرستان شهرستان آشنا شوید